خط مشي انجمن صنفي مسئولین ایمنی و بهداشت كار شهریار وشهر قدس

 • خط مشي انجمن صنفي مسئولین ایمنی و بهداشت كار شهریار وشهر قدستلاش و کوشش در جهت استيفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء

 • تقويت روحيه همکاری و مشارکت اعضاء محترم در کليه امور صنفی

 • همکاری و تعامل دو جانبه بين اعضاء محترم و انجمن در کليه امور صنفی

 • پايبندی به قوانين و مقررات جاری و رعايت اخلاق حرفه ای

 • انتشار و انعکاس صادقانه مسائل و مشکلات و پيشنهادات انجمن و اعضاء در مراجع ذيربط

 • همکاری با دستگاههای اجرائی و مراجع ذيربط به منظور اجرای قوانين و مقررات

 • ارتقاء جايگاه متخصصين ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه اي در صنعت

 • حفظ و صيانت از نيروي كار ( بعنوان والاترین سرمايه هر سازمان)

 • ارتقاء فرهنگ ايمني ،بهداشت ومحیط زیست  در جامعه کارگری وکارفرمایی

 • ايجاد ارتباط با ساير انجمن های صنفی و همکاری لازم

 • پشتيبانی از مسائل آموزشی و پيشرفتهای علمی و حرفه ای