اساسنامه

بسمه تعالي
اساسنامه  انجمن  صنفي كارگري مسئولین ایمنی  وبهداشت کار  شهریار وشهر قدس
فصل يكم – كليات
ماده 1 – مقدمه :
در اجراي مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آئين‌نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظايف ، اختيارات و نحوه عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ؛ اين انجمن تشكيل مي‌گردد .
ماده2 - نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن :
نام-  انجمن هاي صنفي كارگري استان مسئولین ایمنی وبهداشت کار شهرستان های شهریار وشهر قدس كه در اين اساسنامه به اختصار « انجمن » ناميده مي‌شود .
حوزة فعاليت كانون، حوزة جغرافيايي استان شهرستان های شهریار وشهر قدس بوده ، اقامتگاه قانوني و محل استقرار دفتر مركزي به شرح ذيل است : .خیابان ستارخان-خیابان کوثر 2-پلاک 1-واحد 28-طبقه4
تلفن 66947541-021
تبصره : هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، اقامتگاه قانوني انجمن را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء - از طريقي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد - به طور کتبي به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي نيز منعکس نمايد .
ماده 3- وظايف و اختیارات اساسي و عام انجمن :
1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي مشروع و قانوني اعضا
2- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركت هاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه و ساير موسسات مرتبط با فعاليت کانون به منظور برخورداري اعضا از امكانات رفاهي و تسهيلات بيشتر.
3- حمايت، دفاع و پشتيباني از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي كانون.
4- خريد ، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول كانون به نام و به حساب كانون مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
5- پيوستن به كانون هاي انجمن هاي صنفي ديگربه منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن هاي صنفي مربوط.
6- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي مربوط و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة كانون قرار داده شده يا خواهد شد.
7- ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی، مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارگران به مراجع ذیربط.
8- ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط با وظایف کانون در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه.
9- بررسی ،تحقیق و جمع آوری اطلاعات در باره مشکلات ،نیاز ها و الویت های کارگران.
10- شرکت در مذاکرات حرفه ای و انعقاد پیمان های دسته جمعی با سازمان های کارفرمایی ذی ربط.
11- ایجاد هماهنگی بین اعضاء به منظور پیشبرد امور و ارتقاء سطح مهارت و بهره وری کارگران.
12- همکاری با دستگاه های اجرایی و مراجع ذیربط به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به
تشکل های کارگری از راه های مختلف از جمله برگزاری گرد همایی های مربوط .
13- جمع آوري وروديه،حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانة به ترتيبي كه در اساسنامه مقرر
مي شود.
تبصره : انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین المللی با توجه به مقررات مربوط و با تصویب هیات مدیره کانون مربوط انجام می شود .
ماده 4- وظايف واختیارات اختصاصي انجمن :
1- ارتقائ سطح ایمنی وبهداشت کار در سطح کارگاهیای صنعتی تولیدی وعمرانی در شهرستان های شهریار وشهرقدس
2- ارتقاء سطح دانشی وآموزشی اعضاء انجمن وتبادل اطلاعات دانش بین اعضاء وصنوف و کارفرمایان
3- همکاری وارتباط موثر با ادارات کار ومراکز بهداشت شهرستان های شهریار وشهر قدس در زمینه ایمنی صنعتی وبهداشت حرفه ایی

فصل دوم
شرايط عضويت ، تعليق ، سلب عضويت و منابع مالي انجمن
ماده 5 – شرايط عضويت :
در صورت تشكيل كانون هاي انجمن هاي صنفي حرف و صنايع استان ، كانون هاي مذكور مبادرت به تشكيل كانون انجمن هاي صنفي كارگري استان مي نمايند.
مادام كه كانون هاي انجمن هاي صنفي حرف و صنايع استان تشكيل نشده است، كليه انجمن هاي صنفي كارگري در حوزه جغرافيايي استان تهران در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين كانون درآيند :
1- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن .
2- پرداخت حق عضويت به طور مرتب و ورودیه.
3- داشتن گواهينامه ثبت و تاييديه معتبر وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي .
تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت كانون را بپذيرند و هيچ انجمني را نمي‌توان به قبول عضويت در كانون مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
تبصره 2- شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضيان به دليل عدم احراز شرايط عضويت توسط هيات مديره و يا تعليق عضويت اعضا توسط بازرس / بازرسان در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.
تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت كانون را از دست دهد ؛ از عضويت در كانون مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .
ماده 6 - موارد تعليق يا محروميت از عضويت كانون :
1-عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي كانون).
2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و تصميمات قانوني هريك از اركان كانون ( با اعلام هيأت مديره كانون ) .
3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.
4- آرای قطعی صادره از مراجع قضايي كشور .
تبصره : در موارد بندهاي 1 و 2 ، عضويت انجمن مورد نظر در كانون تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق در مي آيد وتارفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ،حق راي نخواهد داشت .(با رای مجمع عمومی محرومیت از عضویت اعضاء و یا رفع تعلیق قطعی می گردد .)
ماده 7- منابع مالي كانون :
الف ) وروديه براي هر عضو كه فقط براي يك باردريافت مي‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی 000/400 چهار صد هزار ریال معین می گردد.
ب ) حق عضويت ماهیانه/سالیانه که مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی000/300 سیصد هزار ریال معین می گردد.
ج ) كمك‌هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي به اختيار كمك دهنده.
تبصره 1- قبول و دريافت كمك‌هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به اطلاع كتبي به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي.
تبصره 2- كانون بايد داراي حداقل 3 دفتر با عنوان هاي دفتر عضويت و دفتر امورمالي و دفتر صورتجلسات هيات مديره باشد .
ماده 8- كليه اعضا بايد حق عضويت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم نمايند.
تبصره 1- در مواردي كه دريافت و جمع آوري حق عضويت و ساير منابع مالي به صورت نقدي است، بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاي خزانه دار كانون برسد.
تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود قابل استرداد نيست.
تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي كانون را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند .
تبصره 4 – کانون تشکلی غیر انتفاعی است و درآمد های حاصله فقط صرف هزینه های جاری و توسعه کانون می گردد .
ماده 9 - چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند، از طرف خزانه‌دار به آنان اخطار كتبي داده مي‌شود و چنانچه از تاريخ اخطار حداكثر ظرف يك ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضويت هاي عقب افتاده ننمايند ، با تصويب هيات مديره عضويت آنها در كانون به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد آنان از اختيارات مجمع عمومي مي‌باشد .
تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر با رأي اعضاي هيأت مديره خواهد بود .
فصل سوم
اركان كانون
ماده 10- اركان كانون عبارت است از :
1- مجمع عمومي
2- هيأت مديره
3- بازرسان
الف - مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن :
ماده 11 – مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن كانون است. درصورت تشكيل كانون هاي انجمن هاي صنفي كارگري حرف و صنايع استان ، كانون انجمن هاي صنفي كارگري حرف استان بر اساس هر....انجمن صنفي عضو .... نماينده و كانون انجمن هاي صنفي كارگري صنايع استان بر اساس هر 1 انجمن صنفي عضو 1نماينده به مجمع عمومي معرفي مي نمايند. مادام كه كانون هاي انجمن هاي صنفي حرف و صنايع استان تشكيل نشده است ، از اجتماع نمایندگان دارای حق رای هیات مدیره انجمن های صنفی عضو به تعداد هر1 عضو انجمن یک نماینده با هماهنگي و نظارت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد .
تبصره 1- معرفی نمایندگان دارای حق رای هیئت مدیره انجمن های صنفی كه از اعضاي اصلي هيات مديره مي باشند ، جهت حضور در مجمع عمومی به موجب صورت جلسه هیئت مدیره انجمن های صنفی خواهد بود مگر اين كه در اساسنامه انجمن هاي صنفي در اين خصوص ترتيب ديگري
پيش بيني شده باشد.
تبصره 2 – كانون هاي انجمن هاي صنفي حرف و صنايع استان يا انجمن های صنفی عضو حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی ،آخرین فهرست اعضا را به دعوت کنندگان مجمع عمومی ارایه می نمایند.
تبصره 3 – براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هيأت مديره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسيلة پیامک و پست الکترونیکی كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد، اقدام نمايد. بديهي است، از تاريخ انتشار آگهي يا تسليم دعوتنامه تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي ، بايد حداقل 20 روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روز تجاوز نمايد .
تبصره 4 – دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره بازرس يا بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند . همچنين در صورت خودداري بازرسان ، حداقل يك چهارم اعضا مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند .
تبصره 5 – دعوت كنندگان مجامع عمومي ، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل 20 روز قبل از تشكيل ، طي دعوتنامه كتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند .
تبصره 6 – اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره ، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع عمومی تصويب نمايد ، بطور كتبي و مخفي بعمل خواهد آمد.
ماده 12- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك نمايندگان اعضاء رسميت مي يابد و چنانچه مجمع عمومي بار اول به نصاب لازم نرسد ؛، براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم نمايندگان اعضا رسميت خواهد يافت .
تبصره 1 – مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان و يا يك چهارم اعضا، بطور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .
تبصره 2- تصميمات مجامع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضران معتبر است ، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود .
ماده 13 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :
1- استماع گزارش هيأت مديره و بازرسان در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامه هاي سال جاري و آتي كانون .
2- استماع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي كانون .
3- دادن رهنمود و تصويب سياستهاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي كانون .
4- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد .
5- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در كانون كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد .
6- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت كانون معلق يا سلب عضويت شده اند .
7- تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي قانوني اعضا و كسب امتيازات جديد براي آنان .
8- تصويب ايجاد كميته ها و همكاري در جهت تأسيس و تقويت تعاونيها ، صندوق قرض الحسنه و ساير موسسات مرتبط با وظايف كانون .
9- انتخاب ویا عزل انفرادي و دسته جمعي اعضاي هيأت مديره و بازرسان كانون
10-تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضاء و یا تغییر آن .
ماده 14 – مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد زير با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضا تشكيل خواهد شد و چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود؛ در مرحلة دوم با حضور دست كم يک سوم اعضاء رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت دو سوم آراء اعضاي حاضر در جلسة معتبر خواهد بود .
ماده 15- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :
1- تغییر و اصلاح اساسنامه.
2- انحلال كانون و انتخاب هيأت تصفيه.
تبصره : پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح اساسنامه ، بايد به طور مشخص و كتبا حداقل 20 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به اطلاع كليه اعضا و وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي رسانده شود.
ماده 16- پس ازبه حدنصاب رسيدن واعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط مقام دعوت كننده ، بلافاصله هيأت رئيسه مجمع عمومی مركب از رئيس، نایب رییس و منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخـاب و ادارة‌ جلسه را بر عهــده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ، دو نفر ديگر نيز به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند .
تبصره1– اعضاء هيأت رئيسه و نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي هيأت مديره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه مجمع عمومي کانون داراي كمتر از 20 نماینده عضو باشد) .
تبصره2- برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات نمايندگان اعضاي كانون را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، به امضاي اعضاي حاضر برسانند .
تبصره3- هيات رئيسه و نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پايان راي گيري ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا ، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و نيز بازرسان اصلي و
علي البدل را طي صورتجلسه معرفي نمايند .
تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومي، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هيات رئيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده ، تاريخ جلسه بعدي را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معين كند . تمديد جلسه ، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد ودر صورت عدم تشكيل ، در مرحله بعدي ، مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.
ماده 17- چنانچه اعضاي شركت كننده در مجمع عمومي ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگي برگزاري مجمع عمومي كتباً اعتراض نمايند ، هيأت رئيسه و نظارت بر انتخابات مكلف خواهد بود ، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض ، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي كانون خصوصاً اعضاي معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد .
تبصره : چنانچه اعتراض رسيده وارد باشد ، هيأت رییسه ونظارت ، ابطال مجمع عمومي يا تصميم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد آن ، اقدام خواهد شد .
ب - هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن
ماده 18- هيأت مديره داراي5نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل بوده كه از بين داوطلبان واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 3 سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم ، بلامانع است .
تبصره : تعداد پنج نفر از نه نفر اعضاي اصلي و دو نفر از چهار نفر اعضاي علي البدل هيات مديره كانون استان از بين اعضاي واجد شرايط ( موضوع ماده 32 اساسنامه) كه در بخش صنعت شاغل هستند انتخاب مي شود.
ماده 19- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود ، يك رئيس، يك نايب رئيس و يك خزانه دار و همچنين در صورت لزوم يك دبير از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور (رئيس ، خزانه دار و يكي ديگر از اعضاي هيات مديره ) را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نياز به منظور انجام تشريفات ثبت ، به وزارت تعاون ،كارورفاه اجتماعي تسليم نمايد .
ماده 20- جلسات عادي هيأت مديره با حضور اكثريت اعضا ( حداقل3/2 نفر ) رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرای اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت ، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا 3/1 اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد .
تبصره : برنامه زماني و مكان برگزاري جلسات و نحوه دعوت از اعضاي هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره تعيين خواهد شد.
تبصره 1- خدمات هيأت مديره افتخاري است مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند .
تبصره 2- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه عذر موجه به عنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.
ماده 21- هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون ،كارورفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت كانون ، به نام كانون و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي كانون، در بانك يا بانك هاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به كانون را در آن واريز نمايد .
ماده 22 – كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي كانون با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر كانون و كليه اسناد مالي ، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضای مشترك رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار و ممهور به مهر كانون معتبر خواهد بود.
ماده 23 - در صورت استعفا ، از دست دادن شرايط ، سلب عضويت يا غيبت غير موجه اعضای هیات مدیره در سه جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد . هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد .
تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزار مي گردد .
تبصره 2- در صورت استعفـا، از دست دادن شرايـط يا سلب عضـويت اكثريت اعضاي هيـأت مديره، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد.حداکثر ظرف 2 ماه بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می دهند . يك سوم اعضاي كانون موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال کانون را به وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي اعلام نمایند.
تبصره 3 – درصورت استعفا يا سلب عضويت هركدام از اعضاي هيات مديره يا بازرسان كه منجر به تجديد انتخابات هيات مديره و بازرسان شود ، فرد مستعفي يا سلب عضويت شده در اولين انتخابات نمي تواند كانديدا شود.
ماده 24 - هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني ، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان كانون اقدامات لازم را بعمل آورد .
تبصره – هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت ، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسئول حفظ كليه دارایی ها و اموال و اسناد و مدارك كانون خواهد بود ليكن تحت نام كانون حق فعاليت نخواهد داشت.
ماده 25 - ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :
1- تهيه دفاتركانون(دفاتر مالي - عضويت ) .
2- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي .
3- دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در كانون .
4- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .
5- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري كانون .
6- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي كانون .
7- انتخاب ومعرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين.
8- بررسي وضع مالي كانون و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن .
9- همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا .
10- نمايندگي كانون در مراجع قانوني، حقوقي ، قضائي ، دستگاههاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه.
11- اتخاذ تصميم در مورد پيمان هاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آئين نامه هاي داخلي .
12- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .
13- تعيين واعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.
14- تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم ) از قبيل- كميته حل اختلاف ، كميته عضويت ، كميته تداركات و پشتيباني ،كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها .
15- اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به كانون انجمن هاي صنفي ديگر به منظور تشكيل كانون هاي سطح بالاتر يا خارج شدن از كانونهاي مذكور .
ماده 26 - رئيس هيأت مديره داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است :
1 - مراقبت در حسن جريان امور كانون و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه .
2- اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه .
3- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان كانون، جهت اجرا و پيگيري آن .
4- امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان ، مشاوران، دبير و ساير مسئولان كانون كه با تصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد.
2- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار .
3- امضاي كارت هاي عضويت اعضا باتفاق خزانه دار كانون.
6- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد.
تبصره 1- قسمتي از وظايف رئيس هئيت مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير كانون خواهد بود.
تبصره 2 – در غیاب رییس هیئت مدیره ، نایب رییس انجام وظایف بند های 1 و 2 و3 را بعهده خواهد داشت.
ماده 27 – هيات مديره نسبت به استخدام دبير از بين اعضاي اصلي هيات مديره يا خارج از آن اقدام مي نمايد. با پايان اعتبار هيات مديره ، رابطه استخدامي دبير با كانون نيز ملغي مي شود.
تبصره- دبيرخانه كانون تحت مسئوليت مستقيم دبير كانون و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي كانون داير و مي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ، به كار گمارده مي شوند .
ماده 28 - وظايف دبير : در صورت تفويض ازطرف هيات مديره، دبير داراي وظايف به شرح ذيل خواهد بود:
1- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر كانون .
2- انجام مكاتبات اداري و جاري كانون .
3- امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار.
4- تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها .
5- تهيه دفاتر « عضويت » و « مالي » با نظر وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها .
6- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به كانون در حدود مقررات قانوني.
7- تكثير اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي كانون .
8- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرسان.
9- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان كانون و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري به مسئولان مربوط .
10- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.
تبصره : كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسئول هستند .
ماده 29- وظايف واختيارات خزانه دار :
خزانه دار مسئول امور مالي كانون بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است :
1- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئيس هيأت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر كانون .
2- اداره امور مالي كانون ، تهيه وتنظيم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي كانون.
3- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورت حساب هاي مربوط .
4- امضا و صدور كارت عضويت اعضا به اتفاق رئيس هيأت مديره يا دبير .
5- نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي و مسؤوليت درحفظ اموال منقول ، غير منقول ، وجوه ، اسناد، مدارك مالي و صحت معاملات كانون.
6- ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي كانون در دفاتر مالي كانون .
7- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله كانون و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.
تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال حداقل یک هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي كانون را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و رئيس هيأت مديره ، رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.
تبصره 2- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسان، كليه دفاتر واسناد مالي كانون را براي رسيدگي در محل كانون در ازاي رسيد و براي مدت معين ، در اختيار آنان قرار دهد .
ج – بازرس/ بازرسان حدود وظايف واختيارات آنان
ماده 30 – از بين داوطلبان واجد شرايط عضو كانون 1نفر بازرس اصلي و1نفر بازرس علي البدل با راي مستقيم و مخفي اعضا براي مدت1 سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب بازرس/بازرسان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.
تبصره : در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت بازرس / بازرسان اصلی بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.
ماده 31- وظايف و اختيارات بازرس/بازرسان :
1- نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.
2- رسيدگي و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي كانون و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري كانون .
3- پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد ).
4- رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي .
5- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم.
6- شركت در جلسات هيأت مديره(درصورت لزوم)،بدون داشتن حق راي .
تبصره : بازرس/بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي وكليه محاسبات كانون را رسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه كانون تسليم دارند.همچنين بازرس/بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مكتوب نموده تا در مواقع نياز به مجمع عمومي(گزارش سالانه) ، يا وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعي ارايه نمايند .فصل چهارم
ساير مقررات
ماده32-كانديداهاي عضويت در هيأت مديره و بازرسان علاوه بر شرايط مندرج در ماده 5 بايد داراي شرايط زير باشند .
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3- عدم وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي غيرقانوني.
4- نداشتن محکومیت قطعی كيفري موثر.
5- عدم اشتهار به فساد اخلاق.
6- عدم اعتياد به مواد مخدر.
7... .
ماده 33 - در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي کانون با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد . به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف ، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود 3 يا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف ، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شود . هيات داوري پس از صدور راي ، منحل مي گردد .
ماده 34- مسئولان كانون ، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي را جهت بررسي در محل كانون يا خارج از آن ، در اختيار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند.
ماده 35- در اجرای ماده 18 آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط ،به منظور نظارت بر انتخابات ، ثبت و آموزش اعضاء ، هر دوره حداقل 2درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد .
ماده 36- كانون در موارد زير منحل مي گردد :
1- تصويب مجمع عمومي فوق العاده.
2- گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره و عدم تجديد انتخابات آن .
3- صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور
تبصره 1- انحلال كانون ، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد در پیمان های دسته جمعی منعقد شده قبلي نخواهد بود.
تبصره 2- چنانچه كانون بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 يا 5 نفر به عنوان اعضاي هيأت تصفیه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد .در صورت عدم انتخاب و هم چنین،در صورتی که كانون به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده ديگر امكان پذير نباشد ، حداكثر ظرف دو هفته بازرس / بازرسان ورييس هيات مديره سابق با هماهنگی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به عنوان هیات تسویه اين وظيفه را عهده دارخواهند بود.
ماده 37 – چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيات مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد ، بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند . حداكثر 2 ماه پس از پايان اعتبار نيز هيات مديره مي تواند نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايد. بازرسان يا يك ســوم اعضاي كانـون حداكثر تا شش ماه پس از پايان اعتبار هيات مديره فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت ( حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره ) ، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس / بازرسان مكلف هستند انحلال كانون را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون سطح بالاتر به كانون ذي ربط اعلام نمايند .
ماده 38- هيأت تصفيه مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به كليه حسابهاي كانون رسيدگي نموده، ليست كاملي از كليه دارایي هاي كانون اعم از وجوه نقدي و اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي كانون را تهيه نموده ، مابقي دارایي كانون را پس از تسويه كليه حساب هاي بدهكاران و بستانكاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه اي ، با نظارت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در اختيار اعضاء انجمن مذکور و در صورت عدم وجود ، اعضاء دیگر انجمن مذکور كارگري قراردهند .
ماده 39- در صورت بروز هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه ، نظر وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي لازم الرعايه مي باشد .
ماده 40 – هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي قابل اجراست.
ماده 41- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود .
اين اساسنامه در 4 فصل و 41 ماده و39 تبصره در تاريخ 19/4/92. به تصويب مجمع عمومي موسس انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی صنعتی وبهداشت حرفه ایی شهرستان شهریار وشهرقدس رسید .

رديف سمت نام و نام خانوادگي محل امضا
1 ریيس مجمع منوچهر جهان پناه
2 نايب ریيس مجمع حبیبه سنگ سفیدی
3 منشي مجمع فاطمه کرمی