رهنمودهای مرکز سلامت وزارت بهداشت و پژوهشکده محيط زيست

• مجموع رهنمودهای منتشره پژوهشکده محيط زيست دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت

 AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

راهنمای نحوه صحيح امحاء راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی راهنمای جامع طراحی ايستگاه

مواد شيميايی(دانلود) عضلانی در کارهای اداری(دانلود) کار ارگونوميکی(دانلود)


 

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

راهنمای دفع فاضلاب در شرايط اضطراري راهنمای دفع فاضلاب در شرايط اضطراري دستورالعمل پايش و نظارت در

جلد اول جلد دوم در برنامه ابتکارات جامعه محور

(4-3-2-1) (4-3-2-1) (دانلود)AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای جامع حمل دستی بار راهنمای محاسبه تعيين و اعلام راهنمای بهداشت کارگران خدمات
(دانلود) شاخص کيفيت هوا (دانلود) خدمات خودرو (دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنما و دستورالعمل جامع مواد راهنمای سلامت شغلی کارکنان راهنما انجام معاينات سلامت
شيميايی خطرناک(دانلود) مراکز بهداشتی و درمانی(دانلود) شغلی توسط پزشک خانواده(دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای آموزشی کنترل دخانيات راهنمای آموزشی کنترل دخانيات راهنمای کنترل سيليس در
(دانلود) برای دانشجويان(دانلود) محيط کار(دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای کنترل سرب در راهنما و دستورالعمل جامع راهنمای مديريت بهداشت محيط
محيط کار (دانلود) بهداشت کشاورزی(دانلود) در بلايا و شرايط اضطرار(دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای برنامه های سلامت و ايمني راهنمای عمليات بهداشت محيط در راهنمای جامع بهداشت رانندگان
مواد غذايی در سطح توزيع و عرضه شرايط اضطراری و بلايا (دانلود)
(دانلود) (دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنما و دستورالعمل جامع راهنمای بهداشت محيط مطب راهنمای کشوری مديريت
بهداشت معدن کاران(دانلود) (دانلود) فاضلاب بيمارستانی(دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای بهداشت محيط راهنمای برنامه آموزش راهنمای بهداشت محيط مراکز
آزمايشگاههای تشخيص طبي مديريت پسماند پزشکي جراحی محدود و سرپايی
(دانلود) (دانلود) (دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت راهنما بهداشت آب و فاضلاب در راهنمای جامع ارزيابی محيط کار
پرتوکاران(پرتوهای غير يونساز) شرايط اضطراری و بلايا از ديدگاه ارگونومی
(دانلود) (دانلود) (دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای بهداشت حرفه اي راهنمای آموزشی ترک دخانيات راهنمای بازرسی بهداشتی مراکز
در ريخته گری(دانلود) (دانلود) تهيه و توزيع مواد غذايی و اماکن عمومی
(دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای بهداشت محيط صنوف راهنمای شناسايی و ارزشيابي راهنمای شناسايی و ارزشيابی عوامل
مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي عوامل زيان آور شيميايی در محيط کار زيان آور شيميايی در محيط کار
(دانلود) جلد 1 (دانلود) جلد 2 (دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای شناسايی و ارزشيابي راهنمايی شناسايی و ارزشيابی عوامل راهنمای شناسايی و ارزشيابی عوامل
عوامل زيان آور شيميايی در محيط کار زيان آور شيميايی در محيط کار زيان آور شيميايی در محيط کار
جلد 3(دانلود) جلد 4 (دانلود) جلد 5 (دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای شناسايی و ارزشيابي راهنمای طبقه بندی پسماندها براي آيين نامه اجرايی قانون اصلاح ماده سيزده
عوامل زيان آور شيميايی در محيط کار بازرسين بهداشت محيط قانون مواد خوردنی، آشاميدنی،
جلد 6 (دانلود) (دانلود) آرايشی و بهداشتی (دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
چک ليستهای خود اظهاری کارفرمايان راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت راهنمای بهداشت حرفه ای در مشاغل
در کارگاه از ديدگاه بهداشت حرفه اي کارگران ساختمانی
(دانلود) (دانلود) (دانلود)


<>AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای نظارت و پايش آب استخرهاي حدود مجاز مواجهه شغلي حدود مجاز مواجهه شغلی
شنا و شناگاههای طبيعی>دانلود) جلد 1 (دانلود) جلد 1-1 (دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
حدود مجاز مواجهه شغلي حدود مجاز مواجهه شغلی راهنمای محاسبه، تعيين و اعلام
جلد 2 (دانلود) جلد 2-1 (دانلود) شاخص پرتوهای فرابنفش (دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
چکونه از خود در برابر پرتوهاي چگونه از اثرات ريزگردها بر سلامت موازين ايمنی و بهداشتی در کاربرد
فرابنفش خورشيدی محافظت نماييم خود بکاهيم؟ لامپ های کم مصرف
(دانلود) (دانلود) (دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دستور عمل شرکت ها و موسسات دستور عمل اجرايی صدور صلاحيت کتابچه مقالات سی و يکمين کنفرانس
مشاوره ای خود کنترلی و خود و پروانه بهداشتی واحد سيار عرضه انجمن بين المللی تحقيقات فلورايد
اظهاری بهداشتی(دانلود) مواد غذايی(دانلود) (دانلود)


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
استانداردهای ملی پيوست راهنمای نظارت بر سامانه هاي راهنمای محاسبه تعيين و اعلام
سلامت(دانلود) تامين آب آشاميدنی(دانلود) شاخص کيفيت هوا (دانلود)

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
چگونه از خود در برابر پرتوهای فرابنفش
خورشيدی محافظت نمائيم( دانلود )
راهنمای محاسبه، تعيين و اعلام شاخص
پرتوهای فرابنفش (دانلود)
راهنمای بهداشت حرفه ای در شغل
آرايشگری بانوان ( دانلود)
 

 
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای اجرای ارگونومی در کشور
( دانلود )
راهنمای شرايط بهداشت کار و کنترل
تشعشعات غير يونيزان در صنايع ساختمانی
( دانلود )
راهنمای شرايط بهداشت کار و کنترل
تشعشعات در ماهيگيری و مشاغل دريايی
( دانلود )

 
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای آموزشی مدل توانمند سازی
جوامع روستايی ( دانلود )
راهنمای مديريت حوادث شيميايی در
محيط کار و صنايع ( دانلود )
راهنمای انتخاب و استفاده از وسائل
حفاظت فردی در محيط کار ( دانلود )
 

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای چگونگی کنترل صدا با توجه
به نوع صنعت ( دانلود )
راهنمای بهداشت حرفه ای و مشاغل
خشک شويی و لباسشويی
و قاليشويی( دانلود )
راهنمای بهداشت حرفه ای و
مشاغل سنگبری، سنگ تراشی( دانلود)
 
 

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای سيستم تهويه در بيمارستان
( دانلود )
راهنمای طراحی ميز و نيمکت مدارس
( دانلود )
راهنمای بهداشت محيط آزمايشگاه های
تشخيص طبی ( دانلود )
 

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای ارزيابی سلامت در طرح های
توسعه مشمول ارزيابی پيامدهای
زيست محيطی ( دانلود )
راهنما و دستورالعمل جامع
بهداشت پرتوکاران ( دانلود )
راهنمای بهداشت حرفه ای در
ريخته گری ( دانلود )
 

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای بهداشت آب و فاضلاب در
شرايط اضطراری و بلايا ( دانلود )
راهنما و دستور العمل جامع بهداشت
کشاورزی ايران ( دانلود )
راهنمای گندزدايی سطوح در مراکز تهيه و
توزيع، طبخ و عرضه مواد غذايی ( دانلود )
 

 
 

AWT IMAGE


 


AWT IMAGE

 

AWT IMAGE

شاخص های آنتروپومتری استاتيکی
کارگران ايرانی ( دانلود )

راهنماي آشنايی با ترفندهای صنايع دخاني

( دانلود )

راهنماي کنترل مواجهه با آفت کش ها <a data-cke-saved-href="./files/site1/pages/News_info/bh-93-15_edit_8.pdf target=" href="./files/site1/pages/News_info/bh-93-15_edit_8.pdf target=" _blank"="">( دانلود )