اساسنامه انجمن مسئولین ایمنی بهداشت کار شهرستان فشافویه

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی بهداشت کار شهرستان فشافویه


فصل یکم کلیات
ماده 1 – هدف :
در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ، این انجمن صنفی تشکیل می گردد .
ماده 2 – نام ، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :
نام – انجمن صنفی کارگری مسئولین اینی و بهداشت کار فشافویه  که در این اساسنامه به اختصار « انجمن صنفی » نامیده می شود .
حوزه فعالیت انجمن صنفی – حوزه جغرافیایی شهرستان فشافویه می باشد ، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است : شهرستان ری،حسن آباد،اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی فشافویه مقرر گردید ظرف مدت یک ماه اقامتگاه قانونی مشخص گردد.
تلفن .................................................... فاکس .................................................................
• تبصره – هیات مدیره می تواند هر زمان که ایجاب نماید ، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد بطور کتبی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس نماید .
ماده 3 – وظایف اساسی و عام انجمن صنفی :
1. کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن .
2. جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویتها.
3. دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه اعضاء
4. همکاری در جهت تاسیس ، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مربوط به وظایف انجمن به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر.
5. حمایت و دفاع از حقوق و مناقع صنفی و حرفه ای اعضاء از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی .
6. خرید ، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .
7. شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی .
8. پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی .
9. همکاری با سایر تشکل های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمنهای صنفی قرارداده شده یا خواهد شد .


محل نام و امضای اعضای هیات رییسه :
1-رویا مکرم 
2-روح اله محمدی
3- منیره نوابی
4-سید مرتضی قاسمی
5-  محبوبه سلطانی

محل تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :
ماده 4 – وظایف اختصاصی انجمن صنفی :
1.ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای در منطقه مربوطه
2.ساماندهی وضعیت شغلی مسئولین ایمنی و بهداشت شهرستان مربوطه
3-اشتغال به کار فارغ التحصیلان این رشته
4-تعامل با کارفرمایان جهت ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کار

فصل دوم
شرایط عضویت ، تعلیق ، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی
ماده 5- شرایط عضویت :
کلیه کارگران واجد شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن صنفی در آیند :
تابعیت ایران
1. حد اقل سن 21 سال تمام
2. حداقل مدارک تحصیلی کاردانی ایمنی یا بهداشت حرفه ای
3. شاغل در کارگاه / حرفه / صنعت ایمنی و بهداشت حرفه ای در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل مدرک تحصیلی مربوطه و معتبر و مدرک هویتی
4. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور .
5. نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی .
6. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن .
7. پرداخت حق عضویت به طور مرتب .
• تبصره 1- کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن صنفی را بپذیرند و هیچکس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود .
• تبصره 2 – چنانچه به دلیل فقدان شرایط بعضی از متقاضیان ، تقاضای عضویت آنان از سوی هیات مدیره پذیرفته نگردد ، متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است .
• تبصره 3- در صورتی که هر یک از اعضاء شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ، از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .
ماده 6- موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :
1. عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه ( با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی ) .
2. عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها و تصمیمات قانونی هر یک از ارکان انجمن صنفی (‌با اعلام هیات مدیره انجمن ) .
3. از دست دادن شرایط مندرج در ماده 5 این اساسنامه
4. آراء صادره از مراجع قضایی کشور و  مراجع حل اختلاف قانون کار  .
5. تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه .
• تبصره – در موارد بندهای 1 و 2 عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل محمع عمومی به حالت تعلیق درآید و تارفع تعلیق ، در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت .

محل نام و امضای اعضای هیات رییسه :
1-رویا مکرم 
2-روح اله محمدی
3- منیره نوابی
4-سید مرتضی قاسمی
5-  محبوبه سلطانی
محل تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :

ماده 7 – منابع مالی انجمن صنفی :
الف – ورودیه برای هر عضو مبلغ 000/000/1 ریال که فقط برای یک بار دریافت می گردد .
ب - حق عضویت به میزان 000/700 ریال در ماه / سال.
ج – کمکهای مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی به اختیار کمک دهنده .
• 1- تبصره – قبول و دریافت کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی .
• 2 – انجمن صنفی باید دارای حد اقل 2 دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امور مالی باشد .
ماده 8 – کلیه اعضاء باید با توجه به ماده 7 ، همه ماهه /همه ساله حق عضویت خود را مرتباً به خزانه دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می کند واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم نمایند .
• تبصره 1 – دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد و به امضا ی رئیس هیات مدیره و خزانه دار انجمن صنفی برسد .
• تبصره 2 – مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود قابل استرداد نیست .
• تبصره 3 – هیات مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند .
ماده 9 – چنانچه هر یک از اعضاء در مدت حداکثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند ، از طرف خزانه دار به آنان اخطار کتبی می شود و چنانچه از تاریخ اخطار حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت های عقب افتاده ننمایند ، با تصویب هیات مدیره عضویت آنها در انجمن صنفی به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی میباشد .
• تبصره – تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با رای اعضای هیات مدیره خواهد بود .
فصل سوم
ارکان انجمن صنفی
ماده 10 – ارکان انجمن صنفی عبارت است از :
1. مجمع عمومی
2. هیات مدیره
3. بازرس یا بازرسان
الف – مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :‌
ماده 11 – مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن صنفی است ، از اجتماع اعضا ، با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد .
محل نام و امضای اعضای هیات رییسه :
1-رویا مکرم 
2-روح اله محمدی
3- منیره نوابی
4-سید مرتضی قاسمی
5-  محبوبه سلطانی محل تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :
• تبصره 1 – برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده ، هیات مدیره موظف است ، نسبت به دعوت اعضاء ‌به وسیله سامانه پیامکی،پست الکترونیک که در آن ، روز ، ساعت ، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد ، اقدام نماید . بدیهی است ، از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل 20 روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید .

• تبصره 2 – دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیات مدیره بازرس یا بازرسان می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند .
• تبصره 3 – دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حدلقل 20 روز قبل از تشکیل بدون احتساب روزهای تعطیل ، طی دعوتنامه کتبی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند .
• تبصره 4 – اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع تصویب نماید ، بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد .
• تبصره 5 – هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد .
ماده 12 – مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسید برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت .
• تبصره 1 – مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیات مدیره یا بازرسان و با یک سوم اعضاء بطور فوق العاده تشکیل می گردد . این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.
• تبصره 2- تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه مراحل ، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء‌ حاضران معتبر است ، مگر در موارد انتخاب هیات مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .
ماده 13 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :
1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرس در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد های مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن صنفی .
2. استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن صنفی .
3. دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی .
4. تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء در خصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد .
5. بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیات مدیره تایید نشده باشد .
6. رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه ، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند ( موضوع ماده 6 اساسنامه )
7. تصویب تفویض اختیار به هیات مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا و کسب امتیازات جدید برای آنان .
8. تصویب ایجاد کمیته و همکاری در جهت تاسیس و عقویت تعاونیها.
9. انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی از بین کاندیداهای واجد شرایط .
10. اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل و یا عضویت در کانون انجمنهای صنفی مربوط و یا خارج شده آن .
11. تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضا یا تفویض اختیاربه هیات مدیره در این زمینه .
ماده 14 – مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده 15 ، با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ، در مرجله دوم با حضور دست کم یک سوم اعضاء رسمیت می یابد در هر حال تصمیمات آن اعم ار مرحله اول یا دوم با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسه تعیین خواهد شد.

محل نام و امضای اعضای هیات رییسه :
1-رویا مکرم 
2-روح اله محمدی
3- منیره نوابی
4-سید مرتضی قاسمی
5-  محبوبه سلطانی
محل تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :

ماده 15 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :
1. طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه
2. انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیات تسویه
• تبصره – پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه ، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود .
ماده 16 – پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیات مدیره ، بلافاصله هیات رئیسه مجمع مرکب از دست کم یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رای اکثریت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیات مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند .
• تبصره 1- اعضاء هیات رئیسه مجمع و هیات نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در هیات مدیره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتر از 50 نفر باشد ) .
• تبصره 2- برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه وپیش از آغاز مجمع عمومی ، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .
• تبصره 3 – هیات رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، هیات داوری و نیز بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند .
• تبصره 4 – هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد ، معین کند . تمدید جلسه ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب  قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل ، در مرحله بعدی ، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد .
ماده 17 – چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند ،‌هیات نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود ، حد اکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی مخصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند .
ب – هیات مدیره و وظایف و اختیارات آن
ماده 18 – هیات مدیره دارای 7نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط ، با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی ، برای مدت 3 سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلا مانع است .
ماده 19 – هیات مدیره مکلف است ، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود ،‌یک رئیس ، یک نایب رئیس ، و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای اصلی هیات مدیره یا خارج ازآن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک ذیل به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .
ماده 20 ـ جلسات عادی هیات مدیره هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا ( حداقل 3نفر ) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین بر حسب ضرورت ، بنا به دعوت رئیس ،‌ نایب رئیس یا 3/1 اعضای هیات مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد .
محل نام و امضای اعضای هیات رییسه :
1-رویا مکرم 
2-روح اله محمدی
3- منیره نوابی
4-سید مرتضی قاسمی
5-  محبوبه سلطانی محل تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :

• تبصره 1- خدمات هیات مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .
• تبصره 2- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب ، بدون ارائه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیات مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد . تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیات مدیره خواهد بود .
ماده 21 -  هیات مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ودریافت گواهینامه ثبت انجمن ؛ به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی ( رئیس ، دبیر و خزانه دار ) در بانک یا بانکهای کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید .
ماده 22 – رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار ، مشترکاًًًًًً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائی ها ،‌ اسناد ، و اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن صنفی به عهده آنها می باشد .
• تبصره ـ کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن صنفی با امضاء‌ رئیس هیات مدیره یا دبیر مجمع و به مهر انجمن صنفی و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره ، دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود .
ماده 23 – در صورت استعفا ، فوت ، ازدست دادن شرایطی یا سلب عضو ویا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .
• تبصره 1– مادامی که اکثریت اعضای هیات مدیره ، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار میگردد .
• تبصره 2- در صورت استعفا ، فوت از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی ، انتخابات هیات مدیره باید تجدید گردد . در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند . به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع  وزارت تعاون ،  کار و رفاه اجتماعی برساند .
ماده 24 – هیات مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد .
• تبصره – هیات مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیات مدیره جدید ، مسئول حفظ کلیه دارائیها و اموال و اسناد و مدارک انجمن صنفی خواهد بود .
ماده 25 – سایر وظایف و اختیارات هیات مدیره :
1. تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی ( دفاتر مالی – عضویت )
2. اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی .
3. دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی .
4. بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی .
5. تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیات مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی .
6. تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی ( درصورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده )‌.
7. انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین .
8. بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .
9. همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء .
10.  وکالت و نمایندگی انجمن صنفی در مراجع قانونی ، حقوقی ، قضائی ، دستگاههای دولتی و ملی در حدود مقررات این اساسنامه
محل نام و امضای اعضای هیات رییسه :
1-رویا مکرم 
2-روح اله محمدی
3- منیره نوابی
4-سید مرتضی قاسمی
5-  محبوبه سلطانی محل تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :
11.  اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی .
12.  تهیه گزارش عملکرد هیات مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی .
13.  تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی .
14.  تشکیل کمیته های مختلف ( در صورت لزوم ) از قبیل ، کمیته حل اختلاف ، کمیته عضویت ، کمیته تدارکات و پشتیبانی ، کمیته امور حقوقی ، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها .
ماده 26 – وظایف رئیس هیات مدیره :
رئیس هیات مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :
1. مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیات مدیره به تشکیل مرتب جلسه
2. اداره جلسات هیات مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه .
3. ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی ، جهت اجرا و پیگیری آن .
4. امضای کلیه قرار دادها و احکام استخدامی کارشناسان ، مشاوران ، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی که با تصویب هیات مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد .
5. امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .
6. انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد .
• تبصره - قسمتی از وظایف رئیس هیئت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد ، قابل واگذاری به دبیر انجمن صنفی خواهد بود .
ماده 27 – دبیر خانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن صنفی و زیر نظر هیات مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیات مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیات مدیره یا دبیر و تصویب هیات مدیره ، به کار گمارده می شوند .
ماده 28 – وظایف دبیر :
1. حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفی .
2. انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی
3. امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیات مدیره .
4. تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء به اتفاق خزانه دار انجمن صنفی .
5. تهیه دفاتر « عضویت » و « دفتر مالی » با نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.
6. تهیه تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی .
7. ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها وشیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی .
8. مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیات مدیره و بازرسان .
9. ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن صنفی و احکام واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسئولان مربوط .
10. انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد .
• تبصره – کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیئت مدیره مسئول هستند .
ماده 29 – وظایف و اختیارات خزانه داری :
خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :
محل نام و امضای اعضای هیات رییسه :
1-رویا مکرم 
2-روح اله محمدی
3- منیره نوابی
4-سید مرتضی قاسمی
5-  محبوبه سلطانی محل تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :

1. امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیات مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .
2. اداره امور مالی انجمن صنفی ، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورت جلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن صنفی .
3. رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حسابهای مربوط .
4. امضاء و صدور کارت عضویت اعضاء به اتفاق رئیس هیات مدیره یا دبیر .
5. نظارت بر خرید ، فروش ، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ،‌مدارک مالی و صحت معاملات انجمن صنفی .
6. ثبت کلیه دریافتی ها وهزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی .
7. پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی .
• تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی انجمن صنفی را جهت ارائه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیات مدیره ، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد .
• تبصره 2- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان ، کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد .

ج- بازرسان ، حدود وظایف و اختیارات آنان
ماده 30 ـ بازرسان انجمن صنفی ، متشکل از 2نفر بازرس اصلی 1نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضاء از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن صنفی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است .
• تبصره – درمورداستعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود .
ماده 31 – وظایف و اختیارات بازرسان
1. نظارت بر کلیه اقدامات هیات مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده .
2. رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی .
3. پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیات مدیره یا مجمع عمومی ( حسب مورد ).
4. رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی .
5. اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .
6. شرکت در جلسات هیات مدیره ( در صورت لزوم ) بدون داشتن حق رای .
• تبصره - بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند . همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند.


محل نام و امضای اعضای هیات رییسه :
1-رویا مکرم 
2-روح اله محمدی
3- منیره نوابی
4-سید مرتضی قاسمی
5-  محبوبه سلطانی
محل تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :


فصل چهارم
سایر مقررات
ماده 32 – کاندیداهای عضویت در هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در ماده  5 ،‌ باید دارای شرایط زیر باشند :
1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3. عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی . 
4. نداشتن هر گونه سوء ‌پیشینه کیفری .
5.  داشتن حسن شهرت .
6. عدم اعتیاد به مواد مخدر .
ماده 33- هزینه های نظارت بر انتخابات ، ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، از محل همکاری های اعضا و خود یاری آنان تامین می شود . میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود ، چنانچه در  زمان انحلال هر یک از انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط ،‌ فاقد دارایی باشند هزینه درج آگهی از محل در آمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد .
ماده 34 – در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت در خواست هر یک از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود 3 یا 5 نفر را که حل اختلاف انتخاب می نماید . در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود .هیات داوری پس از صدور رای خود منحل می گردد .
ماده 35 – مهر انجمن صنفی پس تصویب هیات مدیره و تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، قابل استفاده خواهد بود . هر گاه مهر انجمن صنفی بدون تایید وزارت تعاون کار ، و رفاه اجتماعی ، تغییر یابد استفاده از آن غیر فانونی و قابل پیگیری می باشد .
ماده 36 – مسئولان انجمن صنفی ، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد در خواست وزارت  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن صنفی یا خارج از آن ، در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار دهند .
ماده 37 – انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :
1. در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده .
2. گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات آن
3. در صورت صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی کشور .
• تبصره 1- انحلال انجمن صنفی ، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود .
• تبصره 2-  از تاریخ انحلال انجمن اختیارات مسئولان آن خاتمه یافته و تحت نام تشکل یاد شده حق ادامه فعالیت ندارند . مراتب انحلال و تسویه طبق اساسنامه مربوط انجام و به هزینه تشکل منحل شده در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی ( بر اساس حوزه فعالیت تشکل ) جهت اطلاع همگان درج خواهد شد .
• تبصره 3- چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد ، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر بعنوان اعضای هیات تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید .

محل نام و امضای اعضای هیات رییسه :
1-رویا مکرم 
2-روح اله محمدی
3- منیره نوابی
4-سید مرتضی قاسمی
5-  محبوبه سلطانی
محل تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :
•  تبصره 4 – چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا بر اساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دیگر امکانپذیر نباشد ، حد اکثر ظرف دو هفته بازرسان و رئیس هیات با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند داشت که در صورت عدم وجود ، حد اکثر ظرف دو هفته باید هیات تسویه ای مرکب از 3 یا 5 نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع انجمن با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشکیل گردد .
ماده 38-  چنانچه حداکثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد ، بازرس یا بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند . پس از اخطار بازرس یا بازرسان ، یک سوم اعضای انجمن صنفی حد اکثر تا چهارماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه ظرف حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس یا بازرسان مکلف هستند انحلال انجمن صنفی را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند . در صورت عدم اقدام ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به هزینه تشکل از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه فعالیت تشکل ، انحلال تشکل را اعلام می نماید.
ماده 39 – هیات تسویه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن صنفی رسیدگی نموده ، لیست کاملی از کلیه دارائیهای انجمن صنفی اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن صنفی را تهیه نموده ، دارائی انجمن صنفی را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تاییدیه بدهی ها ، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اختیار .......................... قرار دهند و در صورت عدم وجود به اعضاء فعال انجمن   واگذار شود .
ماده 40 – هرگونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد ، نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی لازم الرعایه میباشد .
ماده 41 – هرگونهتغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا می باشد .
ماده 42- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.
این اساسنامه در ........ فصل و ........... ماده و .......... تبصره در تاریخ ..................... با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی موسس/ فوق العاده انجمن صنفی ....................... رسید .
ردیف سمت نام و نام خانوادگی محل امضاء
1 رئیس مجمع  رویا مکرم
2 نایب رئیس مجمع سید مرتضی قاسمی
3 منشی مجمع روح اله محمدی
4 ناظر اول منیره نوابی
5 ناظر دوم  محبوبه سلطانی


محل نام و امضای اعضای هیات رییسه :
1-رویا مکرم 
2-روح اله محمدی
3- منیره نوابی
4-سید مرتضی قاسمی
5-  محبوبه سلطانی
محل تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :