اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور روز چهارشنبه مورخ 27/1/93ساعت 9در محل خیابان دماوند-بعد از سه راه تهرانپارس-نبش خیابان اتحاد- اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شرق تهران برگزار می گردد.از کلیه افراد شاغل در صنف مربوطه دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.ضمنا افرادی که مایل به عضویت در هیئت مدیره ویا بازرسین می باشند تقاضای کتبی خود را تا 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع تحویل هیئت موسس نموده ورسید دریافت نمایند.
 
دستور جلسه:
1)تصویب اساس نامه
2)انتخای اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره وبازرسان
3)انتخاب روزنامه کثیر النتشار

هیئت موسس:
1)شهرام قانعی 2)ناهید نیازی 3)ثمین معصومی
شماره تماس جهت هماهنگی با آقای قانعی 09124573401
 
از کلیه کارشناسان تقاضا می شود در روز انتخابات، کپی آخرین مدرک تحصیلی ویک نسخه از قرارداد کار خود را به همراه داشته باشند. در غیر این صورت امکان کاندیداتوری همچنین امکان شرکت در انتخابات برای این عزیزان وجود نخواهد داشتتشکیل مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی ایمنی بهداشت کار شرق تهران