دکتر ربیعی در دیدار نوروزی با همکاران

دکتر ربیعی در دیدار نوروزی با همکاران : روح تغییر خواهی را در سال جدید در محیط کار دنبال می کنیم
 
دکتر ربیعی در دیدار نوروزی با همکاران : روح تغییر خواهی را در سال جدید در محیط کار دنبال می کنیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : امیدواریم بتوانیم روح تغییر خواهی را در سال جدید در محیط کار دنبال کنیم و قدمهای اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی برداریم .

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  صبح امروز شنبه 9 فروردین در دیدار نوروزی خود با کارکنان این وزارتخانه گفت: آیین های ایرانی و سنتی ما بسیار با ارزش هستند و چقدر این آیین ها نادیده گرفته شده اند و امروز کارکردهای آن را حس می کنیم. این کارکردها با فرهنگ دینی ما درآمیخته شده است .

وی افزود: نوروز یادآور خیلی از اتفاقات است ، اولین یادآوری نوروز برای ما تغییر است . البته نوروز دارای کارکردهایی نیز هست . یکی از کارکردهای اساسی  نوروز کدورت زدایی است . دیگر کارکرد نوروز گرفتن تصمیمات مهم است.
دکتر ربیعی تصریح کرد: از این فرصت نوروزی استفاده کرده و توصیه می کنم محیط کار را با روح انسانی و اخلاقی همچون گذشته عجین سازیم و با این روح بتوانیم به وظایف خود عمل کنیم .
وی خاطر نشان کرد: نوروز به معنای تغییر و نوخواهی است و باید این فلسفه در همه ابعاد زندگی ما حاکم باشد و من امیدوارم  بتوانیم روح تغییر خواهی را در سال جدید در محیط کار دنبال کنیم و قدمهای مهم و اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی برداریم .
وی افزود: به یاد داشته باشیم که در وزارتخانه اجتماعی کار می کنیم . اگر خانواده ای را خوشحال کنیم،  اگر بچه معلولی را پناه بیشتر دهیم و اگرکودک بی سرپرستی را مورد حمایت قرار دهیم  کار ارزشمند انجام داده ایم .
دکتر ربیعی گفت : بدون شک یک کودک بی سرپرست یا یک زن ناتوان یا یک بیمه شده نیازمند درمان  ، با تصمیم درست ما به نحو شایسته زندگی خواهد کرد. و اگر ما به درخواست آنان به درستی و با دقت پاسخ دهیم می توانیم گشایشی در کارآنان فراهم کنیم و این بدون شک با هیچ پادش مادی قابل جبران نیست.  بلکه احساس رضایتی را در ما به وجود می آورد که بسیار با ارزش است  و از سوی دیگر می تواند شادی و شادمانی را به یک زندگی و یا یک خانواده بازگرداند و این اهمیت کار در حوزه بزر گ خانواده بزرگ کار و رفاه اجتماعی را نشان می دهد . 
دکتر ربیعی با تاکید بر اینکه نباید رویکرد ما به کارهای روزمره و وظایف محوله رویکردی ماشینی و مکانیکی باشد  تصریح کرد: این  روح ما است که به کار معنا می دهد . از اینرو باید ارزش معنوی کار را حفظ کنیم . آن چیزی که باید در سال جدید معنا یابد روح تغییر پذیری است که باید در سازمان جاری  شود . 
وی افزود : همان گونه که یادآور شدم حوزه اجتماعی حوزه ای تاثیر گذار در زندگی تک تک مردم جامعه است. پس هرگونه تحول بنیادین و چشمگیر در کارکردهای حوزه این وزارتخانه می تواند منشا بسیاری از تحولات اجتماعی در جامعه باشد . پس بهبود بخشیدن به کار در زندگی افراد تاثیر گذار خواهد بود . بر همین اساس نیز سازمان باید همواره متحول شود تا این تاثیر گذاری به طور مستمر در حوزه اجتماعی ادامه یابد .
وی افزود : همه ما چیزهای زیادی به سازمان می دهیم  وقت و عمر خود را به سازمان ها هدیه کرده ایم  و تلاش و روح خود را به سازمانها می دهیم . البته هر کسی نیز ستاده هایی دارد که ناچیز است . اما تحولاتی که اقدامات و برنامه ها و تصمیم سازیهای ما می تواند منشا تحول در جامعه بشود ستانده اصلی ما محسوب می شود و آن چیزی جز ارتقا سطح رفاه جامعه نیست.
دکتر ربیعی افزود: ما خود می توانیم با نوع نگاه به کار ستاده بگیریم که ارزش آفرین باشد . ما عشق خود را به سازمان می دهیم . اگر نوع نگاه خود را به سازمان تغییر ندهیم در زندان خواهیم بود . ما باید سازمانها را به محل پرواز تبدیل کنیم و مولفه سازمان و خانواده را شکل دهیم .
وی افزود: اگر به مسایل خوب نگاه کنیم و عمیق تر نگاه کنیم تاثیر اجتماعی آن با اهمیت تر خواهد بود. امیدوارم با کردار و رفتارمان امنیت و آسایش و لذت را به سازمان بیاوریم .

توسط : admin | تاریخ : 1393/01/16 | نظرات